MittNamnHalsbandss mycketävling

OFFICIELLA REGLER

Tävlingen börjar kl. 9:00 Est on 1/7/2018, och upphör kl. 00:00AM den 21/8/2018 (“Tävlingsperioden”). För information om hur du skickar in ett tävlingsbidrag, tävlingsmetod och annan information, se nedan.

SEKRETESSINFORMATION: Du samtycker till och bekräftar att informationen du tillhandahåller kan samlas in, lagras, användas och delas i enlighet med sponsorns Sekretessmeddelande och dessa officiella regler.

HUR DU DELTAR I KAMPANJEN:

Under eller före vår tävlingsperiod, gå till vår webbplats här och ange följande information: namn, e-postadress och orsak till varför du vill delta.

Det finns 3 sätt att delta i kampanjen:
  • Ladda upp en bild av ditt personliga smyckeögonblick via uppladdningsverktyget på vår startsida
  • Tagga #MyNameMyStory på Instagram
  • Skicka dina bilder till mystory@mittnamnhalsband.se

ANVÄNDNING AV DELTAGARENS BILDER:

Deltagare samtycker till och förstår att bidrag kommer att göras tillgängliga för allmänheten, inklusive utan begränsning, läggas ut på internet. Antingen bidrag publiceras på internet eller inte, utlovar eller garanterar sponsorn inte konfidentialitet med avseende på inskickade tävlingsbidrag.

Varje tävlingsbidrag måste vara en originalskapelse från deltagaren som skickar in det som inte omfattas av någon begränsning, kontraktsmässig eller på annat sätt, som komemr att förhindra sponsorn från att använda tävlingsbidraget, och varje tävlingsbidrag måste vara fritt från panträtter, inteckningar och krav från tredje parter. Deltagaren bekräftar, samtycker till och garanterar att ingenting i tävlingsbidraget inkräktar på några upphovsrätter, någon konfidentiell information, affärshemligheter eller varumärken som tillhör en person eller enhet utöver deltagaren i avsaknad av en lämplig licens, tillståndsavtal (bevis på dessa krävs vid inlämning av tävlingsbidrag), eller bryter mot någon persons rätt till privatliv eller publicitet och att alla nödvändiga godkännanden och tillstånd har säkrats. Deltagare samtycker till att gottgöra och hålla var och en av kampanjenheterna skadeslösa och var och en av deras ägare, styrelsemedlemmar, chefer, anställda och närstående organisationer och deras respektive styrlsemedlemmar, chefer, aktieägare och anställda från och mot alla anspråk, kkrav, skadestånd, kostnader, ansvar och rättsmedel oavsett art, som baseras på eller uppstår från en överträdelse från deltagarens sida av dessa kampanregler eller de garantier och utfästelser som görs av deltagaren i denna paragraf. Modifiering, förbättring eller ändring av en tredje parts redan existerande verk räknas inte som deltagarens originalverk.

Genom att ladda upp/lägga ut ett tävlingsbidrag, samtycker deltagaren, utan ersättning, att ge sponsorn alla immateriella äganderättigheter till tävlingsbidraget och alla dess delar, och dessa rättigheter inkluderar, utan begränsning, sponsrons rätt att publicera, göra tillgängliga för allmänheten och/eller reproducera tävlingsbidraget via något media som är tillgängligt vid något tillfälle under, eller efter, kampanjperioden på några relaterade webbplatser, i något marknadsföringsmaterial, vare sig det är relaterat till kampanjen eller inte, och på någon annan plats, antingen fysisk eller online, som sponsorn, efter eget gottfinnande, anser lämpligt och nödvändigt för driften och marknadsföringen av denna kampanj. Dessutom garanterar deltagaren att alla så kallade “moraliska rättigheter” i tävlingsbidraget har friskrivits och deltagaren bekräftar och samtycker till att sponsorn kan använda alla idéer från ett tävlingsbidrag eller andra inskickade material, vare sig deltagaren har tilldelats ett pris eller inte (definieras nedan) i samband med ett sådant tävlingsbidrag elelr andra material. Deltagaren samtycker till att befria, försvara, hållas var och en av kampanjenheterna skadeslösa, och var och en av deras respektive ägare, anställda, chefer, styrelsemedlemmar, aktieägare, medlemmar, ombud, underleverantörer och licensinnehavare från alla anspråk och rättsmedel av någon som helst art som deltagaren eller deltagarens arvingar, representanter, exekutorer, administratörer eller några andra personer som agerar för deltagarens räkning eller för deltagarens fastighets räkning, har eller kan ha genom: (i) att sponsorn utövar några rättigheter som beviljas av deltagaren i denna paragraf; (ii) anspråk som baseras på rätt till publicitet eller rätt till personlighet, intrång i upphovsrätt eller varumärke, förtal, ärekränkning, kränkning av privatliv, förlust av intäkter eller potentiella intäkter i samband med sponsorns användning av tävlingsbidraget och någon del därav, eller likhet till någon fysisk person däri.

Deltagare ansvarar för att säkra nödvändiga tillstånd, publicering av talang och plats, och tillstånd för visuellt innehåll och ljusinnehåll i tävlingsbidragen.

Vid insändning av tävlingsbidrag ska alla tävlingsbidrag bli sponsorns exklusiva egendom och kommer inte att bekräftas eller returneras. Sponsorns databasklocka kommer att vara den officiella tidkontrollen för denna kampanj. För denna kampanjs syften har ett tävlingsbidrag "mottagits" när sponsors server registrerar information om tävlingsbidtaget. Bevis på att det skickats (t.ex. en skärmdump) utgör inte ett bevis av faktiskt mottagande av ett tävlingsbidrag i denna kampanj. Oläsling och/eller ofullständiga tävlingsbidrag och tävlingsbidrag som skickats in av deltagare som inte uppfyller behörighetskravens (inklusibe alla krav med avseende på ålder och hemvist) är ogiltiga. De som inte följer alla instruktioner eller följer dessa kampanjregler eller andra instruktioner från sponsorn kan bli diskvalificerade.

INNEHÅLLSBEGRÄNSNINGAR FÖR TÄVLINGSBIDRAG: Tävlingsbidrag får inte innehålla material som:

Innehåller någonting med uttrycklig sexuell innebörd, är sexuellt provocerande, stötande, olagligt, pornografiskt eller obscent eller som skildrar, främjar eller antyder användningen eller missbruk av droger, alkohol, tobak, vapen eller andra skaliga substanser eller på annat sätt är osmakligt eller på annat sätt är motbjudande för sponsron eller efter sponsrons eget gottfinnande;

Bryter mot eller gör intrång på någon annans rättigheter, inklusive utan begränsning, sekretess-, publicitets- eller immateriella äganderättigheter eller som utgör brott mot upphovsrätten;

Innehåller material som uppmuntrar fanatism, trångsynthet, rasism, hat elelr skada mot någon grupp eller person eller uppmuntrar diskriminering baserat på etniskt urpsprung, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;

Innehåller oacceptabla kläder eller utsmyckningar, eller visar någon kommersiell reklam/företagsreklam utöver sponsorns (inklusive men inte begränsat till företagslogotyper, varumärkesnamn, varumärken, slogans, politiska, personliga och religiösa uttalanden);

Innehåller oanständigt eller osäkert beteende eller situationer, svordomar eller obsceniteter eller på annat sätt är olämpligt, oanständigt, missaktande, obscent, hatiskt, plågsamt, ärerörigt eller ärekränkande;

Referenser till personer eller organisationer utan deras skriftliga tillåtelse;

Förringar några personer eller organisationer;

Innehåller hot mot någon person, plats, företag eller grupp;

Är olagligt, bryter mot eller strider mot några tillämplig federal, stats- nationella eller lokala lagar och bestämmelser.

KAMPANJ:

Deltagarna kommer att få 15 % rabatt efter att de framgångsrikt laddat upp sina bilder. Rabatten gäller endast under perioden som anges för kampanjen.

© 2018 MyNameNecklace. Alla rättigheter förbehålls.
Copyright © 2009-2019 MittNamnHalsband.se Alla rättigheter reserverade.